Dodatek k Obchodním podmínkám

 

obchodní korporace
NATURAMEDICIN SE
se sídlem Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 086 49 162
společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2292 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.naturamedicin.com, www.naturamedicin.eu

1. Tento dodatek je určen výhradně pro fyzické a právnické osoby, které se stanou členy klubu ve smyslu čl. III. Obchodních podmínek.

2. Členovi klubu náleží provize za prodej zboží prodávající skrz e-shop umístěný na webové adrese www.naturamedicin.com, naturamedicin.eu, které bude nakoupeno prostřednictvím jeho jedinečného identifikátoru, popř. prostřednictvím jedinečného identifikátoru těch členů klubu, které se staly členem klubu jeho prostřednictvím, tzn. na základě žádosti adresované tomuto členovi klubu. Výše a způsob výpočtu provize je uveden v kompenzačním plánu. 

3. Nárok na provizi vzniká úplným zaplacením nakoupeného zboží. Nárok na provizi zaniká v poměru, v jakém došlo k odstoupení od nakoupeného zboží, uplatnění slevy či jiného snížení či zrušení kupní ceny. Nárok na provizi nevznikne, pokud člen klubu nezaregistruje každý kalendářní měsíc prostřednictvím svého jedinečného identifikátoru alespoň

  • a/ dva nové členy klubu, kteří si zakoupí Klubové členství v daném kalendářním měsíci, kdy se zaregistrují, nebo:
  • b/ dva zákazníky, kteří si nakoupí produkty v daném kalendářním měsíci, kdy se zaregistrují, nebo:
  • c/ jednoho člena klubu, který si zakoupí Klubové členství v daném kalendářním měsíci, kdy se zaregistruje a jednoho zákazníka, který si nakoupí produkty v daném kalendářním měsíci, kdy se zaregistruje.

Nesplnění jedné z těchto podmínek opakovaně, tzn. nejméně za dva kalendářní měsíce, může vést ke zrušení či pozastavení členství v klubu.

4. Provize za daný kalendářní měsíc je splatná nejpozději v poslední den v měsíci, který následuje po měsíci, za který provize náleží. Podmínkou výplaty provize je její vyúčtování v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Podklady pro vyúčtování provize poskytne členovi klubu prodávající nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který provize náleží, a to prostřednictvím uživatelského účtu člena klubu.

5. Kupující nemá kromě provize nárok na úhradu žádných nákladů či výdajů, které vynaložil v souvislosti s výkonem člena klubu. 6. Na změny a doplnění tohoto dodatku a kompenzačního plánu se použije čl. I. odst. 6 obchodních podmínek obdobně.

7. Další práva a povinnosti člena klubu včetně případných dalších odměn a podmínek jejich výplaty jsou uvedeny v kompenzačním plánu. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v tomto dodatku a kompenzačním plánu má přednost tento dodatek.

 

V Praze dne 1.10.2021